Studio ligjore "Meminaj"

A duhet pajisur me leje drejtimi për përdorimin e motorit elektrik?

Home / Single Practice

A duhet pajisur me leje drejtimi për përdorimin e motorit elektrik?

Edhe pse shumë njerëz nuk janë në dijeni, përdorimi i motorëve elektrik në shumë raste përben vepër penale dhe dënohet me burg. Ligji parashikon se për motomjetet, ku bëjnë pjesë edhe motorët elektrike si më poshtë, duhet të pajiseni me leje drejtimi për t’i drejtuar ata. Motomjet quhet edhe motori elektrik i cili ka ose shpejtësi mbi 50 kmh , ose dy ndenjëse ose fuqi motorike mbi 4 kw.


Në nenin 52 pika 4, të ligjit nr. 8378, dt. 22.07.1998, Kodi Rrugor, parashikohet se:
1. Ciklomotorët janë mjete me motor, me dy ose tre rrota që kanë këto
karakteristika:

  • Motor me cilindrate jo më të mëdha se 50 cc
  • Aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 50 km/h, n.q.s. është motor me djegie të brendshme
  • Ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër përveç drejtuesit të mjetit


2. Ciklomotorët me tri rrota të cilët përdoren për transport mallrash, peshë të përgjithshme me ngarkesë të plotë dhe përmasa gabarit nuk mund të jenë më të mëdha se sa kufijtë e përcaktuar me udhëzim të veçantë të Ministrisë që mbulon veprimtarinë përkatëse, në përputhje me normativat e Komunitetit Evropian.


3- Karakteristikat, për të cilat bëhet fjalë në pikat 1 dhe 2, janë karakteristikat konstruktive të mjetit. Në aktet në zbatim janë përcaktuar kriteret për përcaktimin e karakteristikave të sipërtreguara dhe mënyrat për kontrollin e tyre, si dhe udhëzimet teknike për verifikimin e tyre me gjendjen faktike.


4- Mjetet e mësipërme kur e kalojnë kufirin e përcaktuar, qoftë dhe për njërën prej karakteristikave të treguara në pikat 1 dhe 2 konsiderohen motomjete.


Me ndryshimet e bëra në Kodin Rrugor me ligjin nr. 175/2014, në nenin 115 pika  përcaktohet kategorizimi i lejeve të drejtimit për motomjetet dhe automjetet, ndërsa në nenin 123 pika 2/ë, vlefshmëria e tyre.

Neni 115 pika 3 për kategorinë AM parashikon se motomjet quhen: “Çiklomotorët me dy rrota, kategoria L1, me shpejtësi maksimale më të madhe se 25 km/h dhe jo më shumë se 45 km/h; fuqia cilindrike e të cilit është më e vogël apo e barabartë me 50 cm3 nëse është me djegie të brendshme, apo fuqia maksimale e vazhdueshme është më e vogël apo e barabartë me 4 kw për motorët elektrike.’’

Ndërsa neni 123 pika 2/ë për vlefshmërinë e leje drejtimit parashikon: ‘’Lejedrejtimi e kategorisë B është e vlefshme në territorin kombëtar për të drejtuar mjete rrugore me tri rrota me fuqi më të madhe se 15 kw si dhe motomjetet e kategorisë A1, me kusht që mbajtësi i lejedrejtimit të jetë të paktën 21 vjeç.’’

Pra, për të drejtuar një motomjet apo një motor elektrik si më sipër është e nevojshme të kaloni një provim të kontrollit të njohurive teorike dhe pas provës së verifikimit të aftësive drejtuese e të sjelljes, ju mund te pajiseni me lejedrejtim.

Mos hezitoni të na kontaktoni në çdo moment.

× Na kontaktoni