Studio ligjore "Meminaj"

Çështje Administrative

Keni nevojë për asistencë ligjore?

Merr konsulencë juridike!

Çështje Administrative

Studio ligjore Meminaj ofron konsulecë ligjore dhe përfaqësim përpara të gjitha gjykatave në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje administrative që kanë të bëjnë me:

 • Hartim të dokumentacionit të nevojshëm.

 • Përfaqësim ligjor në konfliktet me organet administrative shtetërore.

 • Ankim të akteve administrative individuale.

 • Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tendera, propozimin dhe përgatitjen e koncesioneve, marrjen e lejeve, etj.

 • Konsulencë dhe asistencë në komunikim me organet e administratës shtetërore.

 • Konsulencë dhe asistencë në lidhjen e kontratave me organet e administratës shtetërore.

 • Ankimim gjyqësor i akteve administrative dhe përfaqësim gjyqësor përpara gjykatave të shkallës së parë, të Apelit dhe të Gjykatës së Lartë.

 • Përfaqësim në gjykimet për kontrollin e ligjshmërisë së aktit në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese.

 • Përpilim kërkesash fillestare, peticione me gojë ose me shkrim, me anë të mjeteve të parashikuara në Kodin e Procedurave Administrative, akte juridike, memorie, në lidhje me procedimet administrative ku klientët tanë janë palë.

 • Ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme që merr organi administrativ, pjesëmarrje në zhvillimin e procedurës hetimore nga organet administrative duke kërkuar verifikimin e provave dhe duke paraqitur prova që shërbejnë për marrjen e vendimit nga ana e tij.

 • Hartim dokumentacioni dhe ndjekje të procedurave të tenderave dhe prokurimeve publike.

Mos hezitoni të na kontaktoni në çdo moment.

× Na kontaktoni